ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
Приетите доклади  ще бъдат публикувани в Научни трудове на 27-мата международна научна конференция МТФ`2012 и на Web-сайта на Конференцията.